Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

☛ Công văn số 6421/BTC-TCT ngày 22/5/2013 - Về việc xử lý hóa đơn Giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài

Ảnh mang tính minh họa


Hướng mở cho doanh nghiệp, cho phép hoàn thuế các lô hàng xuất khẩu đã lỡ phát hành hóa đơn GTGT, đó là nội dung của ☛ ☛ ☛ Công văn số 6421/BTC-TCT ngày 22/5/2013 -  Về việc xử lý hóa đơn Giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài ☚ ☚ ☚ được phúc đáp, hướng dẫn của Bộ Tài Chính gửi đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Văn bản hướng dẫn xử lý trường hợp phát hành hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu thay vì phải phát hành Hóa đơn xuất khẩu theo đúng quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Theo đó, nếu các hóa đơn này chưa được thanh tra, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp được phép làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời phát hành lại Hóa đơn xuất khẩu và điều chỉnh kê khai thuế.

Nếu đã thanh tra, kiểm tra thuế thì cơ quan Thuế sẽ xem xét cho phép hoàn thuế với hóa đơn GTGT và không cần phát hành hóa đơn xuất khẩu thay thế. Tuy nhiên hóa đơn GTGT cho lô hàng xuất khẩu trong trường hợp này phải đảm bảo còn lưu tại quyển

Kể từ thời điểm ban hành Công văn này, Bộ Tài chính sẽ không chấp nhận bất kỳ trường hợp phát hành hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu với bất kỳ lý do khách quan nào

Nôi dung đầy đủ của văn bản này:

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6421/BTC-TCT V/v xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp hỏi về việc hoàn thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Chương 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Căn cứ hướng dẫn tại Tiết c, Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3, Khoản 1(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:
Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa nắm bắt kịp thời thay đổi quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nên vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu thì:
+ Nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì: doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa đơn xuất khẩu và thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định.
+ Nếu cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể nếu thực tế hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đã thực xuất khẩu, hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với hàng xuất khẩu theo quy định; riêng hóa đơn doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn vẫn còn lưu tại quyển. Đồng thời, tại kỳ hoàn thuế doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kế toán doanh thu, chi phí của hàng xuất khẩu trên sổ kế toán, có hợp đồng bán hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan, INVOICE, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo quy định thì xem xét để Công ty được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của các lô hàng xuất khẩu.
Kể từ thời điểm ban hành công văn này, các đơn vị phải thực hiện sử dụng hóa đơn theo đúng quy định. Đề nghị các Cục Thuế tuyên truyền hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn theo đúng quy định.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, KK2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bếp từ, Bep tu, Bếp từ giá rẻ, Bếp từ hồng ngoại, Bếp từ đôi, Bếp điện từ, Bếp hồng ngoại, Bep hong ngoai